Naptien24H

Tiet kiem du lieu 3G tren Smartphone

4 cách tiết kiệm dữ liệu data 3G trên smartphone 'cực' hiệu quả

3/10/2016 11:00:20 AM NapTien24h
Để tránh trường hợp lãng phí dung lượng cũng như số tiền đã bỏ ra, naptien24h sẽ hướng dẫn bạn thực hiện tiết kiệm dữ liệu data 3G ngay trên smartphone.