Naptien24H

Dragon Friends - Đối thủ năng ký của game Hay Day

6/24/2015 3:50:27 PM NapTien24h
Ở game Hay Day tười chơi sẽ nuôi các loài gia súc nhưng ở Dragon Friends, người chơi sẽ nuôi, chăm sóc và thu thập các loài rồng khác nhau và tạo đặc biệt bạn có thể tạo ra những giống rồng lai với nhiều đặc điểm hấp dẫn khác nhau.